1. Anasayfa
  2. Güncel

MHP’li Kalaycı’dan Engelliler için kanun Teklifi


Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI, TBMM Başkanlığına Doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanlara da aynı şartlarda maluliyet aylığı bağlanması suretiyle engellilerin malul sayılmasına yönelik uygulamadaki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sundu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından sunulan kanun teklifi şu şekilde;

Engelli bireylerin haklarını geliştirmek, eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak, engellilerin yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerini, onların ekonomik ve sosyal refahını sağlamak Devletin görevlerinden biridir.

Ancak, ülkemizde engelliler eşit fırsatlara sahip bulunmamakta olup, engellilerin malul sayılması ve maluliyet aylığı bağlanmasında farklı uygulama bulunmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılmakta ve en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ve yazılı istekte bulunulması halinde malûllük aylığı bağlanmaktadır.

Ancak, sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği tespit edilirse, malûllük aylığından yararlandırılmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayından önce çalışmaya başlayan ve malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanmaktadır. 2008 Ekim ayından sonra çalışmaya başlayanlar ise yaşlılık aylığı şartlarına tabi tutulmaktadır.

Aynı derecede engeli olan sigortalıların malul sayılmasında, engellilik durumunun doğuştan ve sonradan olması durumuna göre farklı hukuka tabi tutulmaları hakkaniyetle bağdaşmamakta olup, bu uygulama Anayasanın adalet ve eşitlik ilkelerine aykırıdır.

Bu Kanun Teklifinde; 5510 sayılı Kanunun malul sayılma ve maluliyet aylığı bağlanması ile ilgili hükümlerinden doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanların da aynı şartlarda yararlanabilmesi öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Engellilerin eşit fırsatlara sahip olabilmeleri için doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanların da 5510 sayılı Kanunun malul sayılma ve maluliyet aylığı bağlanması ile ilgili hükümlerinden yararlandırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiği tespit edilenlerin en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olanların süre aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ve yazılı istekte bulunması halinde malûllük aylığı bağlanması sağlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğuştan ya da sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı da, malûl sayılır.”

MADDE 2- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

engellilerweb.com