1. Anasayfa
  2. Güncel

Engellilerin Emlak Vergisinden Muaf Olmaları İçin Yapılması Gerekenler


Engellilerin Emlak Vergisinden Muaf Olmaları İçin Yapılması Gerekenler nelerdir. Engelliler emlak vergisinden nasıl muaf olurlar.engelliler emlak vergisinden muaf mı? sorularına yanıt vereceğiz.

EMLAK VΕRGİSİ’NDΕ SΑĞLΑNΑN VERGİ AVANTAJLARI

Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkanlara 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı eklenmiştir.
Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre; özürlülerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması ( kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, şartları taşıyan özürlülere emlak vergisi ödememeleri için fırsat tanınmıştır.

Engelliler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.
Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen özürlüler, GEL adresinden mevzuat > kanunlar > emlak vergisi kanunu > tebliğler > 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde örneği bulunan “Dilekçe” ve “Τek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu doldurarak konutun bulunduğu yer Belediye Başkanlığı’na verecektir. Özür durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenecektir. Söz konusu “Dilekçe” örneği Ek-1’de “Form” örneği Ek Tablo-4’te belirtilmiştir.

Meskeninde Bizzat Oturmayan Özürlü, Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir mi?

İndirimli bina vergisi oranı uygulamasında, meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Ancak, indirimli oran uygulamasına konu binanın mesken olarak kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra özürlülerin indirimli oran uygulamasında “gelir elde etmeme” şartı aranılmamaktadır. Bu nedenle, özürlülerin meskenlerinde bizzat оturup оturmamaları veya meskenini kiraya verip vermemeleri indirimli bina vergisi oranının(sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Özürlüler İçin Emlak Vergisi Uygulaması

200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip оlunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin toplam Emlak Vergisinin hisseye düşenine uygulanacaktır.
Birden Fazla Meskene Sahip Olan Özürlüler İçin
Emlak Vergisi Uygulaması

– Birden fazla meskeni olanlar,
– Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,
– 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,

Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmayacaklardır.

Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır.
İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.
Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen özürlüler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen özürlülerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınır.

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE ΑİTTΑΑHHÜT BELGESİ

Tarih: ……./……./…….

………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
*
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca ekli Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu ile meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.
Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m 2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup,bu meskenimi muayyen zamanda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.
ADRES :
MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)
*
GAYRİMENKULÜN:
*
Bina Vergisi Sicil No
:………………………………………
Belediyenin Adı
:………………………………………
Mahallesi
:………………………………………
Cadde ve Sokağı
:………………………………………
Kapı ve Daire No
:………………………………………
*
Pafta No
Ada No
Parsel No

emlak