1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli memur isteği dışında başka yere atanamaz


Engelli memur isteği dışında başka yere atanamaz, 21 Kasım 2015 tarihinde Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre engelli memurlar, veya eşi ağır engelli sağlık kurulu raporu olan, bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınları bulunan engelli memurlar naklen atama isteğinde bulunabilecekler ayrıc engel durumları devam ettiği müddetçe de kendi istekleri dışında başka şehire veya yere atanamayacaklar.

Yönetmeliğin tam metni aşağıya eklenmiştir.

21 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29539
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adli Tıp Kurumunda, kurum başkanının veya kurum başkanınca görevlendirilecek bir başkan yardımcısının başkanlığında; ihtisas kurulu başkanları, ihtisas kurulu üyeleri, personel ve eğitim şube müdürü, ihtisas dairesi başkanları, grup başkanları ve hukuk müşavirleri arasından seçilecek üç kişilik sınav kurulu oluşturulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.”
“Bu madde kapsamındaki aile birliği mazeretine dayalı naklen atamalarda, 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir.”
“Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.”
“Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılanabileceği bir yere naklen atanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 26 – Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri açısından can güvenliği yönünden tehdit oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.
Can güvenliği nedeniyle naklen atanma taleplerine, bu Yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile can güvenliğinin tehdit altında olduğuna dair, adli veya idari makamlardan alınacak belgeler eklenir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka bir yere atanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler” ibaresi “ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler. Memurun görev yaptığı yerde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer yerlere de ataması yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eş durumu, öğrenim durumu,” ibaresi “aile birliği,” olarak; aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Eş durumu” ibaresi “Aile birliği” olarak; aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendine aşağıdaki (8) numaralı alt bent ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik priminin ödendiğine dair belge,”
“7- Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesinin can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair belgeler,”
“8- 6284 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin olarak verilen koruyucu tedbir kararı,”
“Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “merkez nüfusu” ibaresi “nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde 1 eklenmiştir.

“Engellilik Durumu Nedeniyle Atama

Ek Madde 1 – İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkanları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanmayı talep etmesi halinde, naklen atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 29, 33 ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde 2 eklenmiştir.

“Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri Şube Müdürleri ve İdari Personelin Atamaları
Ek Madde 2 – Personel eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirlenen şartlara ek olarak;

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü ile bunlarla aynı düzeydeki unvanlarda en az beş yıl süre ile görev yapmış olmak,
b) Son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak,
c) Son beş yıl içinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,
d) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
gerekir.

Bu koşulları taşıyanlar arasından Eğitim Dairesi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ile Bakanlıkça personel eğitim merkezlerine şube müdürü ataması veya görevlendirmesi yapılır.
Şube müdürlüklerinde görev yapan idari personelin, Eğitim Dairesi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça ataması veya görevlendirmesi yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

T.C. Resmi Gazete