1. Anasayfa
  2. Güncel

Engel durumundan nakil hakkı, SGK yönetmeliğine girdi


Sosyal Güvenlik Kurumu yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi. Engel durumundan nakil hakkı, SGK yönetmeliğine girdi.

28 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, SGK’nın yer değiştirme yönetmeliği değişti.

Yapılan değişiklikle, sgk da çalışan engelli memur ve engelli yakını memur nakil isteyebilecek

SAĞLIK ÖZRÜNDEN DOLAYI NAKİL TALEBİNDE, SAĞLIK RAPORU SON 3 AY İÇİNDE ALINMIŞ OLMALI

Yeni madde: Madde 14 – (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için; memurun kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Ancak, süreklilik arz eden hastalıklardaki sağlık kurulu raporlarında son üç aylık süre aranmaz.”

ENGELLİLİK ÖZRÜNDEN DOLAYI NAKİL YÖNETMELİĞE GİRDİ

Yeni Madde:

Engellilik durumuna bağlı atama

MADDE 14/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(3) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”