Çocuk Yardım parası nedir
  1. Anasayfa
  2. Güncel

Çocuk Yardım parası nedir

Çocuk Yardım parası nedir  sorusunun yanıtını haberimizde. Değerli okurlarımız Çocuk yardım parası Sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlara evlilik kurumunu  ayakta tutabilmek, evliliğin getirdiği ekonomik güçlüklerin oluşturduğu sorunları aşabilmek ve özellikle gençlerin evlenmelerini teşvik için devlet tarafından vatandaşlarına verilen yardımlardan birisidir. Bu yardım bazen para olarak bazen de zaruri ihtiyaçların karşılanması şeklinde yapılmaktadır.

Çocuk yardım parası kanunları ve maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Temmuz 2013 tarihinde onaylanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında Türkiye’nin yüksek refah seviyesine ulaşması amacıyla politikalar üretilmiştir. Plan’ın ikinci bölümünde yer alan “2.1.7. Aile ve Kadın” başlıklı kısımda sosyal ve ekonomik politikalar yer almaktadır. Bu kısmın 250. maddesinde aile yardımlarının geliştirilmesi, 251. maddesinde kadınların istihdamının artırılması ile 252. maddesinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı yapacak sosyal ve ekonomik politikaların tasarlanması yer almaktadır.

Yine söz konusu Plan’ın “2.1.14. Nüfus Dinamikleri” kısmının 350. maddesinde doğurganlık hızının yükseltilmesinin hedeflendiği, 351. maddesinde ise genç ve dinamik nüfus sayısının korunması amacıyla kadınlara yönelik iş ve aile hayatının birlikte uyumlu hale getirilmesi gibi politikalar hedeflenmektedir.

Çocuk yardımı parasından kimler faydalanamaz?

Çocuk yardım parası ülkemizde hem memurlar hem de işçiler için farklı şekilde uygulanmaktayken15.05.2015 tarihinde yapılan yasal değişiklik ile yürürlüğe giren uygulamada birliktelik sağlanarak artık devlet, işçi-memur ayrımı olmaksızın herkese çocuk yardım parası vermektedir. Çocuk yardım parası 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4. maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizde çocuk yardım parası miktarı önceki yıllarda düşüktü ancak son yapılan yasal düzenleme ile çocuk yardım parası epeyce yükseltilmiştir. Ülkemize nazaran gelişmiş ülkelerde çocuk yardımı daha düzenli ve tatmin edici seviyelerdedir. Ülkemizde de bu yardımın gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir.